22 สิงหาคม 2560 สอบราคาจ้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗
22 สิงหาคม 2560 สอบราคาจ้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗
22 สิงหาคม 2560 การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
22 สิงหาคม 2560 ประมูลราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก
21 สิงหาคม 2560 สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดและพื้นที่บริเวณภายในศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
21 สิงหาคม 2560 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ ๔, ๑๔, ๖, ๑๕ ตำบลเสม้ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
18 สิงหาคม 2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคดนโลยีบัยชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
18 สิงหาคม 2560 เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักโดยสาร สูง ๔๔ ชั้น จำนวน ๕ อาคาร รวมทั้งสิ้น ๒๔๒ หน่วย และอื่น ๆ ตามโครงการอาคารเช่า สำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดอุบลราชธานี
18 สิงหาคม 2560 สอบราคาจ้้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก สายทาง หมู่ที่ ๕ บ้านนาขาม ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
18 สิงหาคม 2560 สอบราคาการจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องผู้ป่วยแยกโรคสำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อแพร่ทางอากาศ
Link ข่าวประกวดราคา : http://123.242.163.1/POC/EAuction/ShowAuction.aspx
26 ตุลาคม 2553 งานราชการ
26 ตุลาคม 2553 อาจารย์
26 ตุลาคม 2553 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
26 ตุลาคม 2553 เภสัชกร
Link ข่าวรับสมัครงาน : http://123.242.163.1/POC/JobNews/ShowJobNews.aspx
28 มกราคม 2554 สรุปรายงาน 7 วัน อันตราย ช่วงปีใหม่ 2554
03 พฤศจิกายน 2553 รายงานสถานการณ์ภัยธรรมชาติ
15 ตุลาคม 2552 แก้ปัญหาน้ำท่วม
09 สิงหาคม 2552 ประกาศเตือนภัย "ฝนตกหนักและคลื่นลมแรง"
29 มิถุนายน 2552 เตือนภัยฝนตกหนักฟ้าคะนอง
25 มิถุนายน 2552 คำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม ปี 2552 จอบ.
25 มิถุนายน 2552 แบ่งมอบภารกิจฯป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยฯปี 2552 จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม
14 กุมภาพันธ์ 2552 ประเทศไทยตอนบนมีหมอกหนาในหลายพื้นที่
Link ข่าวเตือนภัยภายในจังหวัด : http://123.242.163.1/POC/EWarning/ShowWarning.aspx
ระบบเตือนภัย
 สถานะการเตือนภัย     ปกติ       เฝ้าระวัง   วิกฤติ

ระดับน้ำมูลวันนี้ ไม่ระบุ (ต่ำกว่าระดับแนวตลิ่ง)
สถานีตรวจวัดน้ำ M7 ณ สะพานเสรีประชาธิปไตย
(ระดับตลิ่ง 112.00 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน)
Link ข่าวเตือนภัยระดับน้ำมูล : http://123.242.163.1/POC/EWarning/ShowWater.aspx

ลักษณะภูมิอากาศ
ปริมาณน้ำฝน  ไม่ระบุ
อุณหภูมิสูงสุดวันนี้  ไม่ระบุ
อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้  ไม่ระบุ
อุณหภูมิเฉลี่ยวันนี้  ไม่ระบุ
ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดวันนี้  ไม่ระบุ
ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุดวันนี้  ไม่ระบุ
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยวันนี้  ไม่ระบุ
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถานีอุตอนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี
ที่มา : ไม่ระบุ
Link ข่าวเตือนภัยอุณหภูมิ : http://123.242.163.1/POC/EWarning/ShowTempperature.aspx
   
Link สถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน : http://123.242.163.1/POC/EWarning/ShowAccident.aspx

Link ระบบเตือนภัยทางสังคม : http://123.242.163.1/POC/EWarning/ShowSocial.aspx

IT5 เฝ้าระวังเตือนภัย
ระบบปฏิบัติการจังหวัดอุบลราชธานี