28 มิถุนายน 2560 สอบราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน รายการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ
27 มิถุนายน 2560 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ๒ โครงการ
27 มิถุนายน 2560 สอบราคาจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล)) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า ๒,๔๐๐ ซ๊ซ๊ หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำ่กว่า ๑๑๐ กิโลวัฒน์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ จำนวน ๑ คัน
27 มิถุนายน 2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 2 คัน
27 มิถุนายน 2560 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๗ โครงการ
26 มิถุนายน 2560 ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ เครื่องยนต์ 4 จังหวะ พร้อมติดตั้งโครงหลังคาโดยสาร
26 มิถุนายน 2560 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงชุมชนหาดสวนสุข (ระบบระบายน้ำถนนวิบูลย์ธรรม) ตามแบบแปลนเทศบาล
26 มิถุนายน 2560 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร จำนวน ๑ รายการ
26 มิถุนายน 2560 สอยราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญานชีพ จำนวน ๑ เครื่อง
26 มิถุนายน 2560 ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลตระการ
Link ข่าวประกวดราคา : http://123.242.163.1/POC/EAuction/ShowAuction.aspx
26 ตุลาคม 2553 งานราชการ
26 ตุลาคม 2553 อาจารย์
26 ตุลาคม 2553 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
26 ตุลาคม 2553 เภสัชกร
Link ข่าวรับสมัครงาน : http://123.242.163.1/POC/JobNews/ShowJobNews.aspx
28 มกราคม 2554 สรุปรายงาน 7 วัน อันตราย ช่วงปีใหม่ 2554
03 พฤศจิกายน 2553 รายงานสถานการณ์ภัยธรรมชาติ
15 ตุลาคม 2552 แก้ปัญหาน้ำท่วม
09 สิงหาคม 2552 ประกาศเตือนภัย "ฝนตกหนักและคลื่นลมแรง"
29 มิถุนายน 2552 เตือนภัยฝนตกหนักฟ้าคะนอง
25 มิถุนายน 2552 คำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม ปี 2552 จอบ.
25 มิถุนายน 2552 แบ่งมอบภารกิจฯป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยฯปี 2552 จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม
14 กุมภาพันธ์ 2552 ประเทศไทยตอนบนมีหมอกหนาในหลายพื้นที่
Link ข่าวเตือนภัยภายในจังหวัด : http://123.242.163.1/POC/EWarning/ShowWarning.aspx
ระบบเตือนภัย
 สถานะการเตือนภัย     ปกติ       เฝ้าระวัง   วิกฤติ

ระดับน้ำมูลวันนี้ ไม่ระบุ (ต่ำกว่าระดับแนวตลิ่ง)
สถานีตรวจวัดน้ำ M7 ณ สะพานเสรีประชาธิปไตย
(ระดับตลิ่ง 112.00 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน)
Link ข่าวเตือนภัยระดับน้ำมูล : http://123.242.163.1/POC/EWarning/ShowWater.aspx

ลักษณะภูมิอากาศ
ปริมาณน้ำฝน  ไม่ระบุ
อุณหภูมิสูงสุดวันนี้  ไม่ระบุ
อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้  ไม่ระบุ
อุณหภูมิเฉลี่ยวันนี้  ไม่ระบุ
ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดวันนี้  ไม่ระบุ
ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุดวันนี้  ไม่ระบุ
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยวันนี้  ไม่ระบุ
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถานีอุตอนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี
ที่มา : ไม่ระบุ
Link ข่าวเตือนภัยอุณหภูมิ : http://123.242.163.1/POC/EWarning/ShowTempperature.aspx
   
Link สถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน : http://123.242.163.1/POC/EWarning/ShowAccident.aspx

Link ระบบเตือนภัยทางสังคม : http://123.242.163.1/POC/EWarning/ShowSocial.aspx

IT5 เฝ้าระวังเตือนภัย
ระบบปฏิบัติการจังหวัดอุบลราชธานี