18 เมษายน 2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง) จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 เมษายน 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. ถนนสุรพงษ์ดำริ (ช่วงจากถนนพลอาสา - ซอยบุญเพ็ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 มีนาคม 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และงบประมาณเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ กิจกรรมพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ปรับปรุงก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๓๑ ช่วง กม.๓๙+๕๖๕ - ๔๑+๑๕๐ ระยะทาง ๑.๕๘๕ กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสื (e-bidding)
21 มีนาคม 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และงบประมาณเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ กิจกรรมพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด กิจกรรม ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ปรับปรุงก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๓๑ ช่วง กม.๓๖+๔๐๐ - ๓๗+๙๘๕ ระยะทาง ๑.๕๘๕ กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสื (e-bidding)
20 มีนาคม 2561 ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๓
20 มีนาคม 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปรับปรุงเส้นทางหมายเลข ๒๓ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอน เขื่องใน - อุบลราชธานี ระหว่าง กม.๒๗๒+๒๓๓ - กม.๒๗๖+๒๒๙ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสื (e-bidding)
20 มีนาคม 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และงบประมาณเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ กิจกรรมพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ปรับปรุงก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ห้วยขะยุง - วารินชำราบ ช่วง กม.๓๒๙+๕๐๐ - ๓๓๑+๙๘๔ ระยะทาง ๒.๔๘๔ กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสื (e-bidding)
19 มีนาคม 2561 ประมูลขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
15 มีนาคม 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยรัตนะ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ช่วงจากซอยรัตนะ 6 - ซอยสันติสุข)
12 มีนาคม 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ กิจกรรมพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด ปรับปรุงก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๓๔ ตอน ดอนใหญ่ - โขงเจียม ช่วงกม.๑๐๐+๒๐๐ - กม.๑๐๐,๘๒๕ และ หนามแท่ง - โขงเจียม ช่วง กม.๑๐๙+๒๔๕ - กม.๑๑๐+๐๔๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสื (e-bidding)
Link ข่าวประกวดราคา : http://123.242.163.1/POC/EAuction/ShowAuction.aspx
26 ตุลาคม 2553 งานราชการ
26 ตุลาคม 2553 อาจารย์
26 ตุลาคม 2553 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
26 ตุลาคม 2553 เภสัชกร
Link ข่าวรับสมัครงาน : http://123.242.163.1/POC/JobNews/ShowJobNews.aspx
28 มกราคม 2554 สรุปรายงาน 7 วัน อันตราย ช่วงปีใหม่ 2554
03 พฤศจิกายน 2553 รายงานสถานการณ์ภัยธรรมชาติ
15 ตุลาคม 2552 แก้ปัญหาน้ำท่วม
09 สิงหาคม 2552 ประกาศเตือนภัย "ฝนตกหนักและคลื่นลมแรง"
29 มิถุนายน 2552 เตือนภัยฝนตกหนักฟ้าคะนอง
25 มิถุนายน 2552 คำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม ปี 2552 จอบ.
25 มิถุนายน 2552 แบ่งมอบภารกิจฯป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยฯปี 2552 จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม
14 กุมภาพันธ์ 2552 ประเทศไทยตอนบนมีหมอกหนาในหลายพื้นที่
Link ข่าวเตือนภัยภายในจังหวัด : http://123.242.163.1/POC/EWarning/ShowWarning.aspx
ระบบเตือนภัย
 สถานะการเตือนภัย     ปกติ       เฝ้าระวัง   วิกฤติ

ระดับน้ำมูลวันนี้ ไม่ระบุ (ต่ำกว่าระดับแนวตลิ่ง)
สถานีตรวจวัดน้ำ M7 ณ สะพานเสรีประชาธิปไตย
(ระดับตลิ่ง 112.00 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน)
Link ข่าวเตือนภัยระดับน้ำมูล : http://123.242.163.1/POC/EWarning/ShowWater.aspx

ลักษณะภูมิอากาศ
ปริมาณน้ำฝน  ไม่ระบุ
อุณหภูมิสูงสุดวันนี้  ไม่ระบุ
อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้  ไม่ระบุ
อุณหภูมิเฉลี่ยวันนี้  ไม่ระบุ
ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดวันนี้  ไม่ระบุ
ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุดวันนี้  ไม่ระบุ
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยวันนี้  ไม่ระบุ
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถานีอุตอนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี
ที่มา : ไม่ระบุ
Link ข่าวเตือนภัยอุณหภูมิ : http://123.242.163.1/POC/EWarning/ShowTempperature.aspx
   
Link สถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน : http://123.242.163.1/POC/EWarning/ShowAccident.aspx

Link ระบบเตือนภัยทางสังคม : http://123.242.163.1/POC/EWarning/ShowSocial.aspx

IT5 เฝ้าระวังเตือนภัย
ระบบปฏิบัติการจังหวัดอุบลราชธานี