19 มิถุนายน 2561 ประชาสัมพันธ์ประกาศเรียกประกวดราคาจ้างขนส่งถุงไปรษณีย์
18 มิถุนายน 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
18 มิถุนายน 2561 โครงการจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหมายเลข 3059 บ้านทุ่งเพียง-บ้านคำสมิง ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
14 มิถุนายน 2561 ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ตามโครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุกกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
13 มิถุนายน 2561 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-biding)
31 พฤษภาคม 2561 ประมูลจำหน่ายไม้ยูคาลิปตัส สวนป่าดงภูพาน งานสวนป่ามุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
31 พฤษภาคม 2561 การประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุเพื่อหาผู้ดำเนินกิจกรรม Free Wi-Fi ณ ท่าอากาศยานภายใต้การกำกับดูแลของกรมท่าอากาศยาน 25 แห่ง
31 พฤษภาคม 2561 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
31 พฤษภาคม 2561 ยกเลิกประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประมูลจ้างโครงการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศศ.2560 จำนวน 1 โครงการ
28 พฤษภาคม 2561 ยกเลิกประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
Link ข่าวประกวดราคา : http://123.242.163.1/POC/EAuction/ShowAuction.aspx
26 ตุลาคม 2553 งานราชการ
26 ตุลาคม 2553 อาจารย์
26 ตุลาคม 2553 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
26 ตุลาคม 2553 เภสัชกร
Link ข่าวรับสมัครงาน : http://123.242.163.1/POC/JobNews/ShowJobNews.aspx
28 มกราคม 2554 สรุปรายงาน 7 วัน อันตราย ช่วงปีใหม่ 2554
03 พฤศจิกายน 2553 รายงานสถานการณ์ภัยธรรมชาติ
15 ตุลาคม 2552 แก้ปัญหาน้ำท่วม
09 สิงหาคม 2552 ประกาศเตือนภัย "ฝนตกหนักและคลื่นลมแรง"
29 มิถุนายน 2552 เตือนภัยฝนตกหนักฟ้าคะนอง
25 มิถุนายน 2552 คำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม ปี 2552 จอบ.
25 มิถุนายน 2552 แบ่งมอบภารกิจฯป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยฯปี 2552 จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม
14 กุมภาพันธ์ 2552 ประเทศไทยตอนบนมีหมอกหนาในหลายพื้นที่
Link ข่าวเตือนภัยภายในจังหวัด : http://123.242.163.1/POC/EWarning/ShowWarning.aspx
ระบบเตือนภัย
 สถานะการเตือนภัย     ปกติ       เฝ้าระวัง   วิกฤติ

ระดับน้ำมูลวันนี้ ไม่ระบุ (ต่ำกว่าระดับแนวตลิ่ง)
สถานีตรวจวัดน้ำ M7 ณ สะพานเสรีประชาธิปไตย
(ระดับตลิ่ง 112.00 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน)
Link ข่าวเตือนภัยระดับน้ำมูล : http://123.242.163.1/POC/EWarning/ShowWater.aspx

ลักษณะภูมิอากาศ
ปริมาณน้ำฝน  ไม่ระบุ
อุณหภูมิสูงสุดวันนี้  ไม่ระบุ
อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้  ไม่ระบุ
อุณหภูมิเฉลี่ยวันนี้  ไม่ระบุ
ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดวันนี้  ไม่ระบุ
ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุดวันนี้  ไม่ระบุ
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยวันนี้  ไม่ระบุ
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถานีอุตอนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี
ที่มา : ไม่ระบุ
Link ข่าวเตือนภัยอุณหภูมิ : http://123.242.163.1/POC/EWarning/ShowTempperature.aspx
   
Link สถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน : http://123.242.163.1/POC/EWarning/ShowAccident.aspx

Link ระบบเตือนภัยทางสังคม : http://123.242.163.1/POC/EWarning/ShowSocial.aspx

IT5 เฝ้าระวังเตือนภัย
ระบบปฏิบัติการจังหวัดอุบลราชธานี