27 เมษายน 2560 ประกวดราคาจ้างตามโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนโบราณบ้านชีทวน ต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี มี ๔ กิจกรรม ดังนี้ (๑) ก่อสร้างอาคารจำหน่ายสินค้าพร้อมห้องน้ำ หมู่ ๔ (๒) ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๔ (๓) ก่อสร้างลาน คสล. หมู่ ๔ (๔) ก่อสร้างศาลาชมวิว หมู่ ๕ ต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 เมษายน 2560 ประกวดราคาจ้างตามโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนโบราณบ้านชีทวน ต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้ (๑) ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ชุมชนพร้อมห้องน้ำ บ้านหนองแคนหมู่ ๗ )๒( ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแคน ม.๗ (๓) ก่อสร้างลาน คสล. บ้านหนองแคน หมู่ ๗ ต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 เมษายน 2560 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ชุมชนพร้อมห้องน้ำ บ้านชีทวน หมู่ที่ ๒ และก่อสร้างอาคารจำหน่ายสินค้าพร้อมห้องน้ำ บ้านชีทวน หมู่ ๓ ตามโครงการเพื่อพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนโบราณบ้านชีทวน ต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 เมษายน 2560 สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ
25 เมษายน 2560 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหมอจริยา ขันตรีสาย หมู่ ๑๙ บ้านปลาดุกทอง ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี แก้ไขเพิ่มเติม ตามประประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย ฉบับลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐
25 เมษายน 2560 ส่งประกวดราคาจ้างตามโครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนโบราณบ้านชีทวน ตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) ต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
25 เมษายน 2560 แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความประกาศสอบราคาซื้อรถยกโฟล์คลิฟท์และเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐
25 เมษายน 2560 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
25 เมษายน 2560 สอบราคางานก่อสร้างส่วนแสดงนกกาบบัว
25 เมษายน 2560 จัดหาผู้ประกอบการเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้า ประเภท ๑)ก่วยเตี๋ยว กวยจั๊บ ๒)ข้าวเหนี่ยว ส้มตำ ไก่ย่าง ๓)หมูปิ้ง ลูกชิ้น ขนมจีนและผลไม้ ๔)เครื่องดื่ม ชานมไข่มุกและเบเกอรี่ ๕)อหารตามสั่ง ข้าวราดแกง
Link ข่าวประกวดราคา : http://123.242.163.1/POC/EAuction/ShowAuction.aspx
26 ตุลาคม 2553 งานราชการ
26 ตุลาคม 2553 อาจารย์
26 ตุลาคม 2553 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
26 ตุลาคม 2553 เภสัชกร
Link ข่าวรับสมัครงาน : http://123.242.163.1/POC/JobNews/ShowJobNews.aspx
28 มกราคม 2554 สรุปรายงาน 7 วัน อันตราย ช่วงปีใหม่ 2554
03 พฤศจิกายน 2553 รายงานสถานการณ์ภัยธรรมชาติ
15 ตุลาคม 2552 แก้ปัญหาน้ำท่วม
09 สิงหาคม 2552 ประกาศเตือนภัย "ฝนตกหนักและคลื่นลมแรง"
29 มิถุนายน 2552 เตือนภัยฝนตกหนักฟ้าคะนอง
25 มิถุนายน 2552 คำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม ปี 2552 จอบ.
25 มิถุนายน 2552 แบ่งมอบภารกิจฯป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยฯปี 2552 จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม
14 กุมภาพันธ์ 2552 ประเทศไทยตอนบนมีหมอกหนาในหลายพื้นที่
Link ข่าวเตือนภัยภายในจังหวัด : http://123.242.163.1/POC/EWarning/ShowWarning.aspx
ระบบเตือนภัย
 สถานะการเตือนภัย     ปกติ       เฝ้าระวัง   วิกฤติ

ระดับน้ำมูลวันนี้ ไม่ระบุ (ต่ำกว่าระดับแนวตลิ่ง)
สถานีตรวจวัดน้ำ M7 ณ สะพานเสรีประชาธิปไตย
(ระดับตลิ่ง 112.00 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน)
Link ข่าวเตือนภัยระดับน้ำมูล : http://123.242.163.1/POC/EWarning/ShowWater.aspx

ลักษณะภูมิอากาศ
ปริมาณน้ำฝน  ไม่ระบุ
อุณหภูมิสูงสุดวันนี้  ไม่ระบุ
อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้  ไม่ระบุ
อุณหภูมิเฉลี่ยวันนี้  ไม่ระบุ
ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดวันนี้  ไม่ระบุ
ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุดวันนี้  ไม่ระบุ
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยวันนี้  ไม่ระบุ
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถานีอุตอนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี
ที่มา : ไม่ระบุ
Link ข่าวเตือนภัยอุณหภูมิ : http://123.242.163.1/POC/EWarning/ShowTempperature.aspx
   
Link สถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน : http://123.242.163.1/POC/EWarning/ShowAccident.aspx

Link ระบบเตือนภัยทางสังคม : http://123.242.163.1/POC/EWarning/ShowSocial.aspx

IT5 เฝ้าระวังเตือนภัย
ระบบปฏิบัติการจังหวัดอุบลราชธานี