18 มกราคม 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมและพัฒนากิจการนักศึกาา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
17 มกราคม 2561 การขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่สามารถซ่อมแซมได้ ไม่จำเป้นต้องใช้ในราชการ จำนวน 26 รายการ
11 มกราคม 2561 จัดหาผุ้ประกอบการเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้า ประเภท 1)ขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่ม 2)อาหารตามสั่ง ข้าวราดแกง 3)ก๋วยเตี๋ยว ก๊วยจับ หมุปิ้ง ลูกชิ้น ขนมจีนแลแะผลไม้ 4)ส้มตำ อาหารอีสาน 5)ชานมไข่มุก ลูกชิ้น ผลไม้ 6)ไข่ม้วน เบเกอร์รี่ น้ำสุนไพร
11 มกราคม 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddding)
11 มกราคม 2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธิปรพกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 มกราคม 2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์เครื่องมือกลางเพื่อวิจัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
11 มกราคม 2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสื (e-bidding)
04 มกราคม 2561 ประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี (พร้อมติดตั้ง) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04 มกราคม 2561 ประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี (พร้อมติดตั้ง) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04 มกราคม 2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Link ข่าวประกวดราคา : http://123.242.163.1/POC/EAuction/ShowAuction.aspx
26 ตุลาคม 2553 งานราชการ
26 ตุลาคม 2553 อาจารย์
26 ตุลาคม 2553 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
26 ตุลาคม 2553 เภสัชกร
Link ข่าวรับสมัครงาน : http://123.242.163.1/POC/JobNews/ShowJobNews.aspx
28 มกราคม 2554 สรุปรายงาน 7 วัน อันตราย ช่วงปีใหม่ 2554
03 พฤศจิกายน 2553 รายงานสถานการณ์ภัยธรรมชาติ
15 ตุลาคม 2552 แก้ปัญหาน้ำท่วม
09 สิงหาคม 2552 ประกาศเตือนภัย "ฝนตกหนักและคลื่นลมแรง"
29 มิถุนายน 2552 เตือนภัยฝนตกหนักฟ้าคะนอง
25 มิถุนายน 2552 คำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม ปี 2552 จอบ.
25 มิถุนายน 2552 แบ่งมอบภารกิจฯป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยฯปี 2552 จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม
14 กุมภาพันธ์ 2552 ประเทศไทยตอนบนมีหมอกหนาในหลายพื้นที่
Link ข่าวเตือนภัยภายในจังหวัด : http://123.242.163.1/POC/EWarning/ShowWarning.aspx
ระบบเตือนภัย
 สถานะการเตือนภัย     ปกติ       เฝ้าระวัง   วิกฤติ

ระดับน้ำมูลวันนี้ ไม่ระบุ (ต่ำกว่าระดับแนวตลิ่ง)
สถานีตรวจวัดน้ำ M7 ณ สะพานเสรีประชาธิปไตย
(ระดับตลิ่ง 112.00 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน)
Link ข่าวเตือนภัยระดับน้ำมูล : http://123.242.163.1/POC/EWarning/ShowWater.aspx

ลักษณะภูมิอากาศ
ปริมาณน้ำฝน  ไม่ระบุ
อุณหภูมิสูงสุดวันนี้  ไม่ระบุ
อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้  ไม่ระบุ
อุณหภูมิเฉลี่ยวันนี้  ไม่ระบุ
ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดวันนี้  ไม่ระบุ
ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุดวันนี้  ไม่ระบุ
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยวันนี้  ไม่ระบุ
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถานีอุตอนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี
ที่มา : ไม่ระบุ
Link ข่าวเตือนภัยอุณหภูมิ : http://123.242.163.1/POC/EWarning/ShowTempperature.aspx
   
Link สถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน : http://123.242.163.1/POC/EWarning/ShowAccident.aspx

Link ระบบเตือนภัยทางสังคม : http://123.242.163.1/POC/EWarning/ShowSocial.aspx

IT5 เฝ้าระวังเตือนภัย
ระบบปฏิบัติการจังหวัดอุบลราชธานี